Zapisy na zajęcia

Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez GDK w Skrwilnie

1.Organizatorem zajęć jest Gminny Dom Kultury w Skrwilnie.

2. Informacje dotyczące terminów naboru na poszczególne zajęcia oraz ich statusie (płatne – bezpłatne) znajdować się będą każdorazowa na stronie internetowej www.gok.skrwilno.pl oraz portalu społecznościowym Facebook. Informacje wywieszone będą również przy budynku Gminnego Domu Kultury, ul. Targowa 12 a.

3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby z terenu gminy Skrwilno jak również z terenu gmin ościennych.

4. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby uprzednio zapisane, które złożyły wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia dostępną na stronie www.gok.skrwilno.pl, w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w punkcie informacyjnym na parterze oraz w pokoju nr 37, w punkcie informacyjnym w Gminnym Domu Kultury w Skrwilnie w godzinach funkcjonowania placówki. Deklaracje będą również rozdawane na spotkaniach organizacyjnych (w przypadku zaplanowania takiego spotkania).

5. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia wypełnia, podpisuje i składa  rodzic/opiekun prawny.

6. Karty zgłoszenia należy dostarczyć do pracowników GDK w Skrwilnie, najpóźniej w dzień przez przewidywanym terminem rozpoczęcia zajęć. Istnieje możliwość złożenia skanu wypełnionej i podpisanej karty na adres e-mail ośrodka: gok@skrwilno.pl tylko i wyłącznie pod warunkiem, że oryginał zostanie dostarczony najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Kartę można wypełnić i złożyć na spotkaniu organizacyjnym (w przypadku jego organizacji).

7. Minimalną liczbę Uczestników, potrzebnych do uruchomienia zajęć grupowych, każdorazowo określają pracownicy GDK podając ją w informacjach przy poszczególnych naborach.

8. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej wymaganego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

9. Opiekę nad grupą pełni Instruktor danych zajęć, prowadzi on dziennik zajęć, odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników oraz za stronę organizacyjną zajęć.

10. Uczestników niepełnoletnich przyprowadza i odbiera rodzic/opiekun prawny lub osoba wskazana w karcie zgłoszenia. Istnieje możliwość zgłoszenia samodzielnego powrotu do domu po zakończonych zajęciach zaznaczając odpowiednią rubrykę w karcie zgłoszenia.

11. W przypadku rezygnacji z zajęć, Uczestnik lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny, powiadamia o tym Instruktora lub pracowników GDK w Skrwilnie: telefonicznie, osobiście lub e-mailowo.

12. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych opłat (w przypadku zajęć płatnych).

13. W przypadku nieobecności Uczestnika na 3 następujących po sobie zajęciach bez powiadomienia o tym Instruktora lub pracowników GDK w Skrwilnie, następuje skreślenie z listy uczestników. W to miejsce zostaje przyjęta osoba z listy rezerwowej, która zostaje wpisana do dziennika zajęć.

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu korzystania z pracowni Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie.

15.  W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia realizowane przez GDK w Skrwilnie wysokość opłat za uczestnictwo każdorazowo reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie.

16. Opłaty za zajęcia wnoszone są do 5 dnia danego miesiąca.

17. Opłat dokonuje się przelewem na konto BS w Skępem oddział Skrwilno, numer konta: 529546000420042671750001 (w tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, miesiąc za jaki wnoszona jest opłata).

18. Miesięczna opłata za zajęcia ustalona zostaje z góry, na dany miesiąc, na podstawie planowanej ilości i częstotliwości zajęć.

19. Instruktorzy nie mają prawa pobierania od uczestników opłat za udział w zajęciach.

20. Niedokonanie wpłaty za zajęcia skutkuje procesem windykacji oraz skreśleniem z listy uczestników.

21. Zwrot kosztów za nieobecność na zajęciach opłaconych następuje tylko i wyłącznie po okazaniu zaświadczenia lekarskiego.  

22. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności Instruktora następuje przełożenie zajęć na inny termin lub zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia.

Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej

Karta zgłoszenia  osoby pełnoletniej

 

Opcje dostępności