Procedury bezpieczeństwa na terenie GDK w Skrwilnie w okresie pandemii Covid-19

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”, dotyczące wszystkich pracowników Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie, dzieci uczęszczających do placówki oraz ich rodziców lub opiekunów.
 2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem i zachorowania na chorobę COVID-19 oraz umożliwienie uczestniczenia w zajęciach organizowanych w placówce w sposób bezpieczny.
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące Zalacznik_1_

2.OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, które rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
 5. Przekazuje rodzicom informację     o     czynnikach     ryzyka     COVID-19,     informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniego OŚWIADCZENIA stanowiącego Zalacznik_2_
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Dopilnowuje, aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 9. Dopilnowuje, aby przed wejściem do placówki w przedsionku wisiała instrukcja jak zdejmować rękawiczki jednorazowe, umieszczona w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki.
 10. Monitoruje warunki bezpieczeństwa placówki pod względem zapobiegania COVID-19 
 11. Udostępnia w widocznym miejscu wykaz telefonów do podmiotów, z którymi niezbędny jest kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia, jak i bieżącym funkcjonowaniu placówki w okresie pandemii COVID-19 – plakat_KV
 12. Przekazuje pracownikom informację na temat profilaktyki zdrowotnej.

 3. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała dwa razy dziennie.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu /wyjściu do/z holu placówki oraz w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji, umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myje ręce zgodnie z instrukcją.
 5. Pracownicy obsługi po przyjściu do pracy, przebierają się w strój roboczy – zapewniony przez pracodawcę, zgodnie z tabelą należności BHP.
 6. Pracownicy przemieszczają się po placówce tylko w niezbędnym zakresie.
 7. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg ustalonego planu zajęć na rok 2020/2021, wg deklaracji chęci uczestnictwa w zajęciach otrzymanych od rodziców uczestników, w porozumieniu z dyrektorem.
 8. Nauczyciele pracujący w placówce:

 

 1. organizują zajęcia dydaktyczne,
 2. zachowują między sobą dystans społeczny, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m,
 3. wyjaśniają uczestnikom zajęć, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,
 4. instruują i pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji stanowiącej (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce),
 5. e) przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci i młodzież często i regularnie myły ręce,
 6. unikają organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu,
 7. wietrzą w czasie przerwy sale, w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 8. nie organizują żadnych wyjść z dziećmi poza teren placówki.
 9. Po zakończeniu zajęć w placówce lub przed jego rozpoczęciem włączają się w edukację zdalną z domu, zgodnie z ustaleniami pracy zdalnej, dokumentując ją zgodnie z wytycznymi.

 

9. Personel obsługi (sprzątaczki, konserwator, szatniarz):

 1. usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany,
 2. wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia,
 3. wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
 4. dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów,sprzątaczki dodatkowo nadzorują sprzątanie i dezynfekcje pomieszczeń w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem i choroby COVID-19.

4. OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się  z  procedurami  opracowanymi  na  czas  zwiększonego  reżimu sanitarnego w         warunkach     pandemii        koronawirusa  i           choroby COVID-19 w Gminnym Domu Kultury w Skrwilnie i podpisują oświadczenia określone w Zalacznik_1_ Zalacznik_2_oraz wypełniają deklarację korzystania z zajęć w placówce –
  Zalacznik_3_
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne.
 3. Nie posyłają dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, w izolacji, jest poddany hospitalizacji lub prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie epidemiologiczne.
 4. Przyprowadzają do placówki tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
 6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, nie przytulaniu się to innych dzieci i nauczyciela, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Bezwzględnie przy każdym wejściu do holu placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w placówce oraz zakrywają usta i nos zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 12. Są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki w sprawie dziecka, stosowania się do przekazanych zaleceń oraz podjęcia natychmiastowych działań.

5. PRACA PLACÓWKI W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Szczegółową organizację funkcjonowania placówki określają „Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego ” opracowane dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.
 2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Chęć wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.
 3. Ogranicza się liczebności grup do 12 uczestników w sali, a minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestników w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczestników i nauczycieli).
 4. Przyprowadzanie dzieci do placówki: tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do placówki i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. Zaleca się, aby osoba. która przyprowadziła również odebrała dziecko, szatnia placówki pozostaje zamknięta do odwołania, bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z holu placówki rodzic (opiekun) odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji, umieszczonej w widocznym miejscu w placówce, pracownik dyżurujący w holu odpowiada za ilość osób przebywających w pomieszczeniu i dokonuje pomiaru temperatury dziecka, wyznaczony pracownik kieruje dziecko do właściwej grupy, w holu, podczas pomiarów temperatury, oprócz pracowników placówki, może przebywać tylko jeden rodzic wraz dzieckiem, które przyprowadził na zajęcia, każdy rodzic powinien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki (lub zdezynfekować ręce), rodzice przyprowadzają dzieci na zajęcia 5 min. przed rozpoczęciem zajęć
 5. Odbieranie dzieci z placówki: rodzic nie może oczekiwać na zakończenie zajęć w budynku placówki, rodzic wchodzi do holu placówki z założoną maseczką i dezynfekuje ręce, pracownik placówki odprowadza dziecko do rodzica.
 6. Pracownicy administracji placówki wypełniają swoje obowiązki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z przyjętą procedurą:
 7. kontakt z sekretariatem możliwy pod nr tel: 881-470-254 lub pod adresem email: gok@skrwilno.pl,
 8. w razie konieczności w sekretariacie placówki może przebywać jedna osoba oprócz pracownika sekretariatu, inni oczekują na zewnątrz zachowując między sobą odległość 2m.

6. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci. Dalsze postępowanie następuje zgodnie z instrukcją i poleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie.
 2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium, które umiejscowione jest w sali nr 2.
 3. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki.
 4. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby i inspekcje, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 5. Dyrektor sporządza listę osób, które w tym samym czasie przebywały z osobą podejrzaną o zakażenie.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczestnik zajęć z podejrzeniem choroby, zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 7. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem i zachorowania na COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę): nauczyciel bezzwłocznie odizolowuje je do izolatorium, nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki nauczyciel pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości, nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki, dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112, pracownicy placówki bezzwłocznie zawiadamiają rodziców o zaistniałej sytuacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Procedury zostały uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy organ prowadzący zapewni środki finansowe pozwalające na zaopatrzenie placówki w niezbędne środki ochrony.

 

 

 

 

 

Opcje dostępności