Regulamin użyczania instrumentów muzycznych

Regulamin użyczania instrumentów muzycznych w Gminnym Domu Kultury w Skrwilnie

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
  1. GDK – Gminny Dom Kultury w Skrwilnie ;
  2. Dyrektor – dyrektor Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie;
  3. Biorący – osoba uczestnicząca w zajęciach Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie, w przypadku niepełnoletności takiej osoby, reprezentowana przez jego rodzica lub opiekuna prawnego;
  4. Instrument – Instrument wraz z akcesoriami i innym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowej obsługi i przechowywania.
 2. GDK w ramach posiadanych zasobów może udostępnić Biorącemu Instrument stanowiący własność GDK.
 3. Użyczenie następuje po podpisaniu umowy użyczenia, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Przed zawarciem umowy użyczenia Biorący ma obowiązek zapoznania się i pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przyjęcia go do wiadomości,
 5. Użyczenie następuje na okres od dnia podpisania umowy do dnia upływu roku kalendarzowego od momentu podpisania umowy, o ile nie zaistniała sytuacja wskazana w ust. 7 poniżej.
 6. Automatyczne przedłużenie Użyczenia następuje na kolejny rok kalendarzowy bez konieczności zwrotu instrumentu, jeżeli nie zaistnieje jedna z powyższych sytuacji: a) oddanie przez Biorącego instrumentu w najem, podnajem albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Dyrektora b) używania instrumentu w sposób inny niż do realizacji celów wyznaczonych przez GDK (Orkiestra Dęta Gminy Skrwilno) c) nienależytego przechowywania instrumentu d) nienależytego zabezpieczenia przewozu instrumentu
 7. Biorący może zwrócić Instrument w każdym czasie. W takim przypadku GDK ma obowiązek potwierdzić zwrot Instrumentu, po uregulowaniu zobowiązań Biorącego wynikających z umowy użyczenia
 8. Biorący jest zobowiązany zwrócić Instrument niezwłocznie:
  1. z dniem zakończenia okresu użyczenia, z wyłączeniem sytuacji przedłużenia użyczenia, o którym mowa w punkcie 6 powyżej;
  2. na żądanie Dyrektora, po otrzymaniu wezwania za pomocą uprzednio ustalonych do kontaktu kanałów komunikacji elektronicznej lub w tradycyjnej formie pisemnej;
  3. z dniem rezygnacji z zajęć w GDK,
  4. Zwrot Instrumentu i rozliczenie umowy użyczenia następuje poprzez podpisanie protokołu zwrotu instrumentu muzycznego stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  5. Biorący ponosi    odpowiedzialność    za     uszkodzenie     lub     utratę     Instrumentu w okresie, gdy Instrument znajdował się w jego posiadaniu.
  6. W przypadku uszkodzenia Instrumentu, Biorący niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Dyrektora, który podejmuje decyzję o sposobie naprawy Instrumentu i sposobie pokrycia jej kosztów, z zastrzeżeniem, że:

9. W razie uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub pierwotnych wad w Instrumentu, zwalnia z odpowiedzialności Biorącego;

10. W razie    uszkodzeń    wynikających    z    nieprawidłowej    obsługi    lub    uszkodzeń mechanicznych kosztami obciąża Biorącego

 1. W przypadku utraty Instrumentu, lub uszkodzenia uniemożliwiającego jego naprawę a powstałych z winy Biorącego, Biorący jest zobowiązany do odkupienia instrumentu o walorach technicznych i brzmieniowych nie gorszych niż użyczony Instrument.

W sprawach nieobjętych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego

 

 

Opcje dostępności