Regulamin korzystania z pracowni GDK

 1. Wszyscy Uczestnicy zajęć korzystający z pracowni powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych, plastycznych, językowych, komputerowych, ekologicznych oraz korzystanie z pomieszczeń: klubowego i socjalnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W każdej z pracowni mogą przebywać tylko Uczestnicy zajęć, którzy zapisani są na zajęcia prowadzone przez Gminny Dom Kultury w Skrwilnie.
 4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody Instruktora prowadzącego.
 5. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody Instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek GDK.
 6. Każdy Uczestnik zajęć jest odpowiedzialny za pozostawienie porządku na swoim stanowisku pracy.
 7. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wyrzucenia do kosza i innych pojemników na odpady zużytych materiałów.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń Instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu DK. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby.
 10. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia należy niezwłocznie poinformować Instruktora lub pracownika GDK.
 11. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada Instruktor prowadzący zajęcia
 12. GDK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 13. Zabrania się:
  1. samowolnego wynoszenia narzędzi z pracowni;
  2. wykonywania prac innych niż określił Instruktor;
  3. ignorowania drobnych urazów i skaleczeń, pozostawiając je bez opatrunku;
 14. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia Uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika GDK.
 15. W razie wypadku Uczestnik zobowiązany jest natychmiast zgłosić ten fakt Instruktorowi.
 16. Zabrania się przebywania na terenie GDK osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
 17. Na terenie GDK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 18. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor GDK.

 

W sprawach PILNYCH prosimy o kontakt telefoniczny: 881 470 254

 

Opcje dostępności